Delegation Government

Delegation Holy Spirit

Delegate: Sister Maria Della Giustina

Vicar: Sister Martina Mutambi Selebwa

Councilor: Sister Isabella Khabukwi Mushila

Councilor: Sister Cerelas Ingatto Shiperu

Secretary: Sister Martina Mutambi Selebwa

Bursar: Sister Jacinta Nyachwo

Delegation Headquarter

Nairobi / Kenya

English